วิธีการถัก A


สังเกต !
- ขั้นที่ 1-3 เหมือนกับการถัก x
- ขั้นที่ 6 จะต้องมีไหมพรมอยู่บนเข็ม 3 ห่วง